All company announcements

30 Mar 2023 @ 14:00

236 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs hele meddelelsen

Download Bilag 1 til indkaldelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen for German High Street Properties A/S (Cvr.nr. 3069 1644) indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes fredag den 28. april 2023 kl. 10.00 hos Kartago, Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
 3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.
 4. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2023. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
 5. Valg af revisorer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Peter Åge Marner Jacobsen har meddelt, at han ønsker at fratræde bestyrelsen.
 7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 8. Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
 9. Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed.
 10. Bemyndigelse til dirigenten.
 11. Eventuelt.

Fuldstændige forslag:

Punkt 1 – bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 2022 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling.

Punkt 2 – Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport 2022 samt meddeler decharge til bestyrelse og direktion.

Punkt 3 – Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om resultatdisponering i henhold til årsrapporten for 2022 og at årets resultat således overføres til næste regnskabsår.

Punkt 4 – Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar 2023. Herunder fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

Bestyrelsen foreslår følgende honorarer for 2023, hvilket er uændret i forhold til 2022:

Basishonorar: DKK 225.000,-

Formandens honorar: 3 X Basishonorar

Bestyrelsesmedlemmers honorar: 1 X Basishonorar

Til vejledende afstemning:

Direktionens honorar: DKK 900.000,-

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2022. Bestyrelsen oplyser at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af krav i Selskabslovens §139b for at overholde gældende lovgivning og de gældende Anbefalinger for god selskabsledelse. Vederlagsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik.

Der henvises i øvrigt til vederlagsrapporten der er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Cvr.nr. 3377 1231) som selskabets revisor. Bestyrelsen oplyser, at forslaget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke er underlagt aftalevilkår, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Punkt 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen, Walther Thygesen og Jutta Steinert til bestyrelsen. Bestyrelsen har igangsat søgning efter 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer.

En beskrivelse af hver enkelt kandidats baggrund og ledelseshverv er vedlagt som bilag 1 og er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk

Punkt 7 – Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Punkt 7.1. – Forslag fra bestyrelsen om fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til den 28. april 2028 at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital, jf. selskabslovens §198 til en pris, der ikke må afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen A/S officielle noterede aktiekurs.

Punkt 7.2. – Forslag om tilpasning af bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse samt ændring af vedtægterne i forbindelse hermed.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 4.1-4.3. om bemyndigelse til at forhøje selskabets kapital forlænges, således at bestyrelsens bemyndigelse forlænges til den 28. april 2028.

Bestyrelsen foreslår således, at vedtægternes pkt. 4.1-4.3 ændres til følgende:

4.1. Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 28. april 2028 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt DKK 270.000.000  (27.000.000 stk. aktier á DKK 10,0) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske til en kurs, der er lavere end markedskursen, og skal ske ved kontant indbetaling.

4.2 Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 28. april 2028 til ad en eller flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt nominelt DKK 270.000.000  (27.000.000 stk. aktier á kr. 10,00) uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved konvertering af gæld eller ved apportindskud.

4.3. Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 4.1. og 4.2 ovenfor kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 270.000.000. Nye aktier udstedt i henhold til pkt. 4.1 og 4.2. skal være omsætningspapirer, skal være fuldt indbetalt, skal lyde på navn og skal noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i omsætteligheden af de nyudstedte aktier, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Til vedtagelse af forslag under dagsordenens pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. Dagsordenens pkt. 7.2. kræver tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Aktiekapital og stemmeret:

Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 31.453.830,- fordelt på 3.145.383 aktier a’ kr. 10,-. Hver aktie på nominelt kr. 10,- giver ret til 1 stemme.

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle rettigheder kan rettes til Jyske Bank A/S, som selskabet har udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Aktiebesiddelser og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er fredag den 21. april 2023.

Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort:

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort.

Anmodningen skal være selskabet i hænde seneste tirsdag den 25. april 2023, kl. 09.00.

Adgangskort kan rekvireres:

 • elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af MitID/NemID eller brugernavn og adgangskode.
 • Ved at udfylde, underskrive og returnere en tilmeldingsblanket til adressen nedenfor. Det bemærkes, at tilmeldingen er personlig og at der kan kræves forevist billedlegitimation ved fremmøde.

Afgivning af stemmer:

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt eller brevstemme.

 1. Fuldmagt

Fuldmagter skal være selskabet i hænde senest tirsdag den 25. april 2023, kl. 09.00.

Fuldmagt kan gives:

 • elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af MitID/NemID eller brugernavn og adgangskode.
 • ved at udfylde, underskrive og returnere en fuldmagt til adressen nedenfor.

Fuldmagt kan gives til bestyrelsen eller en anden navngiven tredjemand. Bemærk at en fuldmagt til tredjemand skal være skriftlig, dateret og underskrevet.

 1. Brevstemme

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest torsdag den 27. april 2023 kl. 16.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmer kan gives:

 • elektronisk via aktionærportalen under Investor Relations på germanhighstreet.dk, hvor også fuldmagt til bestyrelsen eller andre kan afgives. Adgang til aktionærportalen sker ved brug af MitID/NemID eller brugernavn og adgangskode.
 • ved at udfylde, underskrive og returnere brevstemmeblanketten til adressen nedenfor.

Yderligere oplysninger:

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.germanhighstreet.dk:

 • Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag.
 • Årsrapporten 2022.
 • Blanket til bestilling af adgangskort.
 • Fuldmagts- og brevstemmeblanket.
 • Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

På generalforsamlingen vil dørene til salen blive åbnet kl. 09.45. Der vil være åbent for registrering af adgangskort kl. 09.45. Der kan parkeres i gården til Søllerødvej 64, 2840 Holte.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelse af den seneste reviderede årsrapport, selskabets stilling eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen samt om selskabets forhold til koncernens selskaber. Spørgsmål skal sendes pr. brev til German High Street Properties A/S til adressen nedenfor, mrk. ”Ordinær generalforsamling 2023” eller pr. e-mail til: info@germanhighstreet.dk, og skal indeholde tydelig identifikation af aktionæren.