All general meetings

30. november 2023, kl. 10.00

Ekstraordinær generalforsamling

Download referat

Bestyrelsen for German High Street Properties AIS har den 31. oktober 2023 indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 30. november 2023 kl. 10.00 på adressen Søllerødvej 64, 2840 Holte med følgende:

Daqsorden

1. Forslag om annullering af 100.000 stk. egne aktier, nominelt kr. 1.000.000 eller 3,17926% af aktiekapitalen.

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabet annullerer 100.000 stk. egne aktier eller nominelt DKK 1.000.000 og at selskabskapitalen nedsættes tilsvarende. Vedtægterne foreslås ændret i overensstemmelse hermed.

Vedtægternes S 3.1. foreslås således ændret

fra:

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 31.453.830,00, der fordeles i aktier á DKK 10,00

til:

3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK 30.453.830,00, der fordeles i aktier á DKK 10,00. Vedtagelse af forslaget kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.


2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem: Walther Thygesen har oplyst, at han ikke genopstiller til valg til bestyrelsen på selskabets kommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen stiller forslag om, at Nikolaj Zethraeus indvælges i selskabets bestyrelse. Nikolaj Zethraeus er født i Sverige men er bosat i Schweiz. Nikolaj Zethraeus er 55 år og har en lang karriere inden for banksektoren og finansiel virksomhed, hvor han har bestridt en række ledende poster, bl.a. som

  • Global Head of Strategic Recruitment hos Julius Baer, Zürich (fra 2023)
  • Global Head of Talent Acquisition for asset management and sustainability hos Credit Suisse, Zürich (2018-2023).
  • Co-Founder & CFO hos Piccing Inc. Zürich/Pal Alto USA (2011-2021)
  • Relationship manager/Senior Vice President hos Bank SYZ, Zürich (2009-2013).
  • Relationship Manager/Director hos Credit Suisse, Zürich (2004-2009).

Nikolaj Zethraeus har et stærkt netværk inden for den finansielle sektor og ejendomsbranchen i Sverige og Schweiz.


3. Eventuelt

Bestyrelsesformand Hans Thygesen bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne havde udpeget direktør Michael Hansen til dirigent for den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten takkede bestyrelsen for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med hensyn til alle dagsordenens punkter.

Tilstede var bestyrelsen og direktionen samt bestyrelseskandidat Nikolaj Zethraeus.

I alt 85,07% af selskabets stemmeberettigede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen enten ved fremmøde, afkrydsningsfuldmagt eller brevstemmer og svarende til 2.590.835 stemmer h.h.v. en kapital på 25.928.350.

Vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer under punkt 1 kræver tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Til vedtagelse af forslag under dagsordenens pkt. 2, kræves simpel stemmeflerhed blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer.

Ad. punkt 1. Forslag om annullering af 100.000 stk. egne aktier, nominelt kr. 1.000.000 eller 3,17926% af aktiekapitalen.

Bestyrelsesformanden redegjorde for forslaget, som herefter blev sendt til afstemning.

For stemte 2.590.835, undlod at stemme 0, imod stemte 0. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Ad. punkt 2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har indstillet Nikolaj Zethraeus til valg til bestyrelsen. Nikolaj Zethraeus gav en kort præsentation af sig selv.

Forslaget blev herefter sendt til afstemning. For stemte 2.590.835, undlod at stemme O, imod stemte O. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget med den fornødne majoritet.

Bestyrelsen består herefter af Hans Thygesen (formand), Walther Thygesen (næstformand), Jutta Steinert og Nikolaj Zethraeus. 3. Eventuelt Bestyrelsesformand Hans Thygesen oplyste, at selskabet fra og med 1. januar 2024 vil offentliggøre hel- og delårsrapporter, børsmeddelelser m.v. på engelsk.

Dette sker for at kunne tiltrække en bredere kreds af aktionærer og interessenter. Tilsvarende er selskabets hjemmeside nu på engelsk.

Dirigenten blev med substitutionsret bemyndiget til at foretage anmeldelse af de vedtagne ændringer til Erhvervsstyrelsen.

Der var ingen yderligere bemærkninger eller kommentarer, og dirigenten og bestyrelsesformanden takkede for god ro og orden.